جایگاه دستگاه قضا در تحقق آرمان جهش تولید

جایگاه دستگاه قضا در تحقق آرمان جهش تولید

در ایران مرسوم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توسعه اقتصادی به میان می آید؛ نگاه ها متوجه قوه مجریه و چند و چون فعالیتهای این بخش از نظام حکمرانی شود.