عملکرد موفق بیمارستان شفا در درمان بیماران کرونایی

عملکرد موفق بیمارستان شفا در درمان بیماران کرونایی

معاون درمان بیمارستان شفاوی به آمار بالای درمان بیماران کرونایی در بیمارستان شفا اشاره کرد و گفت: در مجموع ۹۵ درصد بیماران بستری در بخش های عادی و ویژه بیمارستان شفا بهبودی خود را بدست آوردند و تنها ۵ درصد از بیماران به دلیل وخامت حال و تشدید بیماری جان خود را از دست دادند.