از بی تدبیری دولت دوازدهم در کنترل کرونا تا قطعی مکرر برق و مدارس کپری و بدون اینترنت لرستان

از بی تدبیری دولت دوازدهم در کنترل کرونا تا قطعی مکرر برق و مدارس کپری و بدون اینترنت لرستان

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در صحن علنی مجلس، بی تدبیری دولت دوازدهم را عامل اصلی کنترل کرونا عنوان کرد و بر رسیدگی سریع به قطعی مکرر برق و رسیدگی به وضع دانش آموزان و مدارس لرستان تاکید کرد.

آمریکا قابل اعتماد نیست

آمریکا قابل اعتماد نیست

دکتر صیادی نوشت،۲۸ مرداد سال روز کودتای آمریکایی علیه دولتی است که از مردم بریده شد و تکیه بر استکبار نمود.