برخی از نکات این تصمیم به شرح زیر است: موضوع این تصمیم، کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادهای کار عادی و عناوین مشابه است. رعایت حد متوسط ​​پرداخت خالص در ماه الزامی است. (55 میلیون منطقه) پول داده شده باید در قالب رفاه، معیشت، انگیزه یا جوانی جمعیت باشد. پرداخت ها در اعتبار دستگاه تایید شده انجام می شود. هیئت توسعه مدیریت در نهادهای اصلی (وزارتخانه یا سازمان مستقل) وظیفه تنظیم نحوه پرداخت را بر عهده دارد. پرداخت بیش از حداکثر تعیین

معاون اول رئیس جمهور از دستور اصلاحی جدید رفاهی کارکنان دولت با عنوان آیین نامه اجرایی نحوه اعطای مزایای اضافی کارکنان دولت در سال 1402 خبر داد. برخی از نکات این مصوبه جایگزین بخشنامه قبلی به شرح زیر است: مدت اجرای این دستور از روز اول مهر 1402 می باشد. موضوع این تصمیم مستخدم رسمی، پیمانی، قرارداد کار و عناوین مشابه می باشد. رعایت حد متوسط ​​پرداخت خالص در ماه الزامی است. (55 میلیون منطقه) پول داده شده باید در

تماس با ما